J.Criekemans

J. Criekemans

Hoofd infirmerie - mannenafdeling Geel


Relaas der feiten voorgevallen in de infirmerie van 8/9/44 tot en met 13/9/44

8 Spetember '44


In de morgend werden de laatste patienten van infirmerie op bevel van den heer Geneesheer/bestuurder naar het Patronaat overgebracht. Samen waren er toen een 60 patienten.

In den voormiddag heb ik mij naar de infimerie van de vrouwen begeven en gezorgd heb voor het overbrengen van een tamelijk gote hoeveelheid voedsel. Voor den middag ontvingen wij van het magazijn der Kolonie nog twee bakensardienen en van de bakkerij van Thienen een 40 broden.

In de namiddag werd een gekwetste burger, Van Genechten Heni aangberacht. Hij werd in onze lokalen door Dr. Laenen verzorgd en door onze grote zorgen naar het gasthuis overgebracht.

Patiente Henrad Marie werd door haar kostgever binnengebracht, na voorlopige verzorging zorgden wij voor vervoer naar de vrouwenafdeling.

In den loop van den dag werden drie patienten openomen, samen dus 63.Vier verpleger en ik zelf bleven van wacht in de nacht van 8 op 9 september. Alle patienten waren te bed. De bedden der werkende patienten, die vroeger boven sliepen, werden naar de kelder verplaatst.


9 september '44


Deze dag is zonder bijzondere voorvallen voorbij gegaan.Een patient werd opgenomen. In den loop van den dag werd ons door de Heer E. Van Hove, zeer bereidwillig de boekerij afgestaan, waarin ik dan onze ganse voorraad levensmiddelen heb opgeborgen. Met mij blijven 's nachts 5 verplegers van dienst. Wij hebben de patienten toegestaan zich te bed te begeven. De nacht is rustig verlopen.


10 september '44


In de voormiddag gebeurde met de patienten niets bijzonder. In de namiddag tijdens de hevige beschietingen bevonden onze patienten:


Een 40 tal in de schuilkelder in de koer

Een 12tal in den kelder onder het verhoog

Een 10tal bevonden zich nog in hun bed opde slaapzaal.


Ik moest deze patienten te bed laten omdat ze door hun lichamelijken toestand niet vervoerbaar waren. ook omdat onze schuilplaatsen reeds proppenvol waren.Tijdens de beschietingen kwamen twee voltreffers te recht op het dak der slaapzaal.Ze sloegen door het dak en boorden gaten in den vloer. Wij begaven ons ter plaatse en stelden vast dat de zaal vol stof was. Gelukkig werd er niemand gekwetst wel werden bedden en beddengoed doorschoten en doorkerfd. Verpleger Bertels, van dienst op de slaapzaal,bevond zich op zeer korten afstand van de plaats waar destukken insloegen, hij bekwam geen letsel.

Na deze beschietingen heb ik een ploeg verplegers op weggestuurd om in de gemeente hulp te verlenen. Ik zelfbegaf me met een verpleger met hetzelfde doel opweg.Wij deden een ronde langs Cameynestraat, Markt, Pas, Veldestraat, Waaiburgstraat en zoo terug naar het Patronaat. Het lijk van Boots Gertruide, eene patiente, werd doorons binnengehaald.

In den loop van den dag werden4 patienten opgenomen. Totaal 69.Twee patienten moesten verzorgd worden: Collard Leon en van Daarne Mercellin. Deze laatste werd door ons naar het Gasthuis overgebracht. De nacht tusschen 10 en AA september is rustig verlopen. Plus minus 18 patienten die er speciaal om verzochten, stond ik toe zich te bed te begeven. De anderen bleven in de kelders en schuilkelder.


11 september '44


Rond 8 uur, tracht ik, samen met verpleger Bertels, de Kolonie te bereiken met de stootkar voor het halen van dringende nodige verbandstoffen.Verder dan halfwege der Veldstraat kunnen we niet doordringen door het voortdurende gekletter van de machienengeweren. Rond 9 uur, begeven we onsopnieuw opweg en ditmaal bereiken we ons doel.In de Kolonie vinden we alle deuren opengebroken. Griffie, Apotheek, magazijn. In mijn bureau werden zo al de kasten en lessenaar opengebroken.

We laden een volle kar van al hetgeen ik meen nodig te hebben en bereiken daarmee moeilijk maar veilig het Patronaat.Terwijl we weg waren is een obus ingeslagen in de dagzaal, alleen stoffelijke schade.

In den middag stel E. Van Hove zijn eigen kelder ter beschikking voor onze patienten alsook nog een kelder onder zijn boekerij. Nog een 15 patienten konder hier onderdak vinden.

In den loop van den dag werden 3 gekwetsten binnengebracht: 2Engelsche soldaten en een politieagent van Geel. Deze 3 werden door ons zo goed mogeijk verzorgd en in de boekerij op matrassen neergelegd daar wij onmogelijk deze naar het gasthuis konden brengen ten gevolgen van de beschietingen. Drie Engelschen soldaten bevinden zich onder het verhoog.

In den nacht blijven alle patienten, behoudens deze die niet vervoerbaar warenin kelder en schuilkelder.In den voornacht kreeg patient Derijck Constant een heftige angstaanval in den schuilkelder.Onmiddelijk gaf ik hem de nodige injectie zodat hij tamelijk spoedig rustig werd.In den loop van den dag werden 5 mannelijke en 10 vrouwelijke patienten opgenomen. Een patient gaat terug naar zijn kostgever. Totaal 73 mannen en 10 vrouwen.

De vrouwelijke patienten werden in de boekerij ondergebracht, daar bevinden zich nu 3 geketsten en 10patienten.


12 september


Er komt schaarste aan voedsel, 's morgens verdelen we fruit. In de voormiddag nog eens fruit, 'smiddags brood met bouillonen 's avonds aardappelen met de pel. In den voormiddag werd een gekwetsteburger,Feyen binnengebracht. Na voorlopige verzorging voeren zijn zonen hem naar het gasthuis. Voortdurend wordt er nog geschoten een een obus verbrijzeld muur en dak van de slaapzaal der werkende patienten.

Rond 16:00 rukken Duitschers opnieuw het patronaat binnen, ze doorzoeken alle gebouwen, doen alle patienten uit hun schuilplaats komen, doorsnuffelen kelders en slaapkamers. Ze vinden de Engelschen en nemen ze mede.De gekwetste politieagant werd naarna naat het Gasthuisovergebracht.

Korte tijd nadien wordt ons een Duitsch bevel gebracht, dat elke man boven 18 jaar zich 's avonds voor zeven uur over de vaart moet bevinden. Ik heb dan getracht in verbinding te komen met iemand van het bestuur der Kolonie maar dit is mij niet gelukt. Daarop heb ik me naar de kerk begeven, waar onder den toren een Duitsch officier bevelen gaf aan vertrekkende burgers. Hij verklaarde me dat ook wij met al onze patienten moesten vertrekken. Ik legde hem uit dathet volstrekt onmogelijk was. Daarop zegde hij me over deze zaak met zijn overste te zullen spreken.

Het besluit genomen hebbende in geen elk geval de patientenalleen te zullen laten, geef ik aan de verplegerstoelating zich naar huis te begeven, hun vragende dat er ten minsten één zou terug komen om mij bij te staan.Verplegers Robijn en Bertels boden zich onmiddelijk aan om met mij te blijven.Zo zijn we den nacht ingegeaan terwijl onderpastoor Van Alphen ons gansch de nacht gezelschap hield.Op 12 september werden 6 patienten opgenomen en een patient, Debergh Gustaaf was door de Duitschers gedwongen over de vaart te gaan. Deze patient bevond zich ten huize van Dr. Jacobi


13 september '44


's Morgens in de vroegte begroeven we Bertels en ik het lijk van Boots Geertruida in den hof van E. Van Hove. Korten tijd nadien zagen we de bevrijdende Engelsche troepen.

In den loop van den dag werden 3 patienten opgenomen en een patient ging terug naar zijn kostgever. Ook een vrouwelijke patient werd nog opgenomen. Te 16.00 kwam hulp-hoofdverpleger Cl. Van de Perre op dienst en ging ik naar huis. Op dit ogenblik waren er 80 mannelijke en 11 vrouwelijke patienten in het Patronaat.Besluit


Ik hoop dat het Bestuur van de Kolonie de verplegers die mij in deze hachelijke momenten trouw ter zijde hebben gestaan naar waarde zal beloonen.  Gaarne zag ik ook dat enkele woorden van dank werden toegestuurd aan E.H. Van Hove onderpastoor.  Hij ontruimde het grootste gedeelte van zijn eigen kelder, boekerij en kelder werden door hem tot onze beschikking gesteld, aan verscheidene onzer patienten en verpelgers heeft hij voedsel en koffie verschaft, zonder te vergeten de groote hoveelheid fruit die hij aan onze patienten heeft geschonken.De Hoofdverpleger,

J.Criekemans